Положення про оплату праці (зразок)

2021-09-15 15:29:34

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Полісся»

 

Код ЄДРПОУ 12345678

 

                                                            Н А К А З  

 29.06.2020                                          м. Київ                                                        №__139

 

 

Про затвердження Положення систему

та умови оплати праці ТОВ «Полісся»

 

Відповідно до статей 96 і 97 Кодексу законів про працю України і статті 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР

 

НАКАЗУЮ:
          1. Затвердити Положення про систему та умови оплати праці працівників, погоджене з радою трудового колективу (додається).

2. Ввести в дію зазначене Положення з 01 липня 2020 року.

3. Внесення змін до Положення про оплату праці здійснювати за погодженням з органом, уповноваженим трудовим колективом.
         4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Підстава: проект Положення про оплату праці, погоджений з радою трудового колективу

 

Директор                                     Горіх                                                           К. В. Горіх

                                                          (підпис)                                                           (ініціали, прізвище)

 

Погоджено:

  Представник ради трудового колективу:  Михайленко                                    23.06.2020

 

Візи:

Головний бухгалтер                        Береза                           24.06.2020               

 

Начальник відділу кадрів               Сосна                             24.06.2020                                       

 

 

Затверджено  наказом

від 28.06.2020  № 39

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему та умови оплати праці працівників

ТОВ «Полісся»

1. Загальні положення

1.1. Положення про систему та умови оплати праці (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про оплату праці» та Статуту підприємства. 

1.2. Положення встановлює:

·         систему оплати праці на підприємстві;

·         мінімальний розмір посадового окладу;

·         міжпосадові (міжкваліфікаційні співвідношення;

·         структуру заробітної плати, перелік надбавок, доплат, інших підвищень і заохочень;

·         розміри та умови встановлення надбавок, доплат, заохочень, преміювання;

·         порядок проведення індексації доходів працівників;

·         порядок виплати винагороди за підсумками року;

·         строки і періодичність виплати заробітної плати, розміри зарплати за першу половину місяця;

·         інші питання оплати праці працівників підприємства. 

1.3. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, одержані у результаті господарської діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства. 

2. Система оплати праці

2.1. На підприємстві застосовуються тарифна система оплати праці із почасовою та почасово-преміальною формою оплати праці

2.2. Мінімальний посадовий оклад встановлено 4000 грн. (чи на рівні розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом, чи у % до прожиткового мінімуму).

2.3. Міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення визначені з застосуванням прогресивного абсолютного зростання коефіцієнтів.

2.4. Схема посадових окладів наведена у додатку 1 до цього Положення з розподілом на основні 5  груп посад:

перша  ─ керівники, які здійснюють  загальне керівництво;

друга  ─ керівники, які здійснюють безпосереднє керівництво основними структурними підрозділами;

третя  ─ провідні професіонали, професіонали, фахівці, які займаються вирішенням техніко-технологічних, планово-виробничих, фінансово-економічних, соціально-кадрових та інших питань забезпечення виробництва, якості продукції та її збуту;

четверта  технічні службовці, які виконують: допоміжні облікові та контрольні функції; роботи, пов'язані з оформленням документів; інші функції та роботи невиробничого характеру

п’ята інші працівники, робітничі професії.

Кожна група включає такі підгрупи посад:

перша група: заступники першого керівника, головні фахівці, начальники управлінь, основних (провідних) відділів, начальники інших відділів, начальники лабораторій, бюро, секторів;  

друга група: начальники виробництв, основних (провідних) управлінь і відділів, інших відділів, начальники дільниць, майстри;

третя група: провідні професіонали, професіонали, фахівці;

четверта група: технічні службовці; старші технічні службовці

п’ята група: працівники сфери послуг, найпростіші робітничі професії.

Для кожної групи, підгрупи, посади визначені мінімальні та максимальні розміри коефіцієнтів. Для кожної посади визначено діапазон (мінімальний і максимальний коефіцієнт), а посадовий оклад за конкретною посадою встановлюється у штатному розписі з урахуванням  необхідної кваліфікації, складності й відповідальності роботи, а також кваліфікаційної характеристики посади (кваліфікаційних вимог за посадовою інструкцією) .

3. Структура заробітної плати

3.1. Основна заробітна плата ─ це  посадовий оклад, встановлений працівникам відповідно до штатного розкладу, затвердженого на основі схеми посадових окладів.

3.2. Додаткова заробітна плата включає надбавки, доплати, преміювання за виробничі показники.

3.2.1. Перелік надбавок і доплат з зазначенням їх розмірів та умов встановлення наведено у додатку 2 до цього Положення.

Оплата роботи в надурочний час здійснюється на підставі ст. 106 Кодексу законів про працю України ─ у подвійному розмірі годинної ставки за всі відпрацьовані надурочні години, відрядникам здійснюється доплата ─ 100% годинної ставки працівника-погодинника відповідної кваліфікації за кожну надурочну годину.

3.2.2.Робота у вихідні, святкові (неробочі) дні оплачується працівникам, які одержують місячний оклад у розмірах, визначених  ст. 72 і 107 Кодексу законів про працю України у розмірі:

одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу

подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

При погодинній та відрядній оплаті праці роботу у вихідні, святкові (неробочі) дні оплачують відповідно у розмірі подвійної погодинної ставки та відрядної розцінки.

3.2.3. У разі прийняття працівників на роботу на умовах неповного робочого часу оплату праці провадити у такому порядку:

─ облік робочого часу ведеться в годинах і оплачуються фактично відпрацьовані години;

─ годинну ставку для оплати визначати, розділивши посадовий оклад (місячну тарифну ставку), встановлену в штатному розписі для посади (професії), на місячну норму голин у відповідному місяці (з округленням до копійок);

─ заробітну плату за відповідний місяць нараховувати, перемноживши годинну ставку на фактичну кількість відпрацьованих годин у даному місці.

3.2.4. Компенсація за роботу у вихідний день провадиться відповідно до ст. 72 і 107 КЗпП за фактично відпрацьовані години. Якщо робота у такі дні провадилася  понад норму робочого часу, встановленого Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіком роботи працівника, то надається інший день відпочинку у найближчий день.  

Інший день відпочинку надається, якщо робота у вихідний день провадилася понад місячну норму робочого часу. Підвищена оплата у  подвійному розмірі провадиться, якщо інший день відпочинку не надавався

3.2.5. У разі направлення на роботу у вихідний день у відрядженні:

─ оплату здійснюють відповідно до ст. 107 Кодексу законів про працю України  ─ якщо працівник спеціально був відряджений для роботи у вихідний день (за бажанням працівника надається інший день відпочинку, якщо цей день відпрацьовано понад місячну норму);

─ оплачують у подвійному розмірі фактичні часи роботи у відрядженні (у вихідний день) працівникам, які працюють на умовах неповної зайнятості на підставі наказу керівника із зазначенням кількості відпрацьованих годин;

─ надають інший день відпочинку до кінця календарного місяця, якщо працівник відбув у відрядження у вихідний день чи прибув з нього у такий день.

3.2.6. Робота у святковий (неробочий день) оплачується у підвищеному розмірі:

одинарна годинна (денна) ставка ─ якщо робота провадилася в межах місячної норми робочого часу;

подвійна годинна (денна) ставка ─ якщо робота провадилася понад місячну норму робочого часу.

3.2.7. Індексація зарплати працівників провадиться з урахуванням таких особливостей.

Посадові оклади працівників підвищуються у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до встановлених міжпосадових коефіцієнтів.  Місяць підвищення посадових окладів (тарифних ставок) стає базовим для проведення індексації. 

Якщо у періоді між переглядами посадових окладів настало право на проведення індексації, то її проводять відповідно до вимог Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

У разі застосування відрядної та погодинної оплати праці місяцем підвищення для цілей індексації вважається місяць підвищення місячної тарифної ставки працівника.

Розмір підвищення зарплати у місяці збільшення тарифних ставок (посадових окладів) визначати виходячи з умов роботи у місяці підвищення.

Підвищення тарифного розряду, кваліфікаційної категорії, окладу в межах встановленого діапазону не є підставою для зміни базового місяця для індексації зарплати.

Індексацію зарплати за сумісництвом проводити після надання працівником довідки про нарахований і проіндексований нарахований дохід на роботі за сумісництвом з зазначенням умов зайнятості.

3.2.8. Для забезпечення гарантованого розміру мінімальної зарплати працівникам, у яких фактично нарахована зарплата за виконану норму праці менше встановленого законом мінімального розміру, здійснюють доплату до її гарантованого мінімального рівня.

У разі, якщо норма праці не виконана, мінімальний гарантований розмір зарплати визначають пропорційно.

При визначенні гарантованого мінімального розміру зарплати не враховують:

доплату за роботу у шкідливих і важких умовах;

доплату за використання дезінфікувальних засобів і прибирання туалетів;

доплату за роботу в нічний час;

оплата за роботу в надурочний час;

надбавку за роз'їзний характер робіт (вахтовий метод);

премії до святкових(офіційно встановлені) і ювілейних дат (працівникам, яким виповнилося 50, 55, 60 років);

індексацію зарплати (державна мінімальна соціальна гарантія)

виплати, обчислені із розрахунку середнього заробітку;

оплату простою 2/3 тарифної ставки (посадового окладу);

донараховані (сторновані) виплати  за попередні місяці;

матеріальну допомогу, обчислену з розрахунку середнього заробітку, у розмірі ставки (окладу) чи у фіксованому розмірі;

компенсацію за невикористану відпустку, вихідну допомогу.

─ компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

3.3. При застосуванні підсумованого обліку робочого часу (з оплатою за посадовим окладом, місячною тарифною ставкою) оплату праці здійснювати з урахуванням таких особливостей:

─ за виконану норму годин згідно з графіком роботи нараховувати встановлений посадовий оклад (тарифну ставку), а уразі її невиконання ─ пропорційно відпрацьованому часу;

─ годинну ставку для оплати нічних, святкових (неробочих) і вихідних годин визначати, розділивши посадовий оклад (тарифну ставку) на норму годин за графіком роботи;

─ оплату годин роботи у святкові (неробочі) і вихідні дні проводити під час нарахування зарплати за відповідний місяць;

─ надурочні години оплачувати в кінці облікового періоду, застосувавши годинну ставку, визначену виходячи із середньомісячної кількості годин за обліковий період;

─ при оплаті надурочної роботи не враховувати оплачені у подвійному розмірі години, відпрацьовані понад норму робочого часу у святкові (неробочі) і вихідні дні.

3.4. Оплату роботи на умовах неповного робочого часу та за сумісництвом провадити за фактично відпрацьовані години.

3.5. Порядок преміювання за виробничі показники визначено у додатку 3 до даного Положення.

3.6. Заохочувальні і компенсаційні виплати, які мають одноразовий характер та які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

На підприємстві виплачуються:

   винагорода за підсумками роботи за рік, порядок виплати визначено у додатку 4 до цього Положення;

   премії за виконання особливо важливих завдань – у розмірі до одного посадового окладу;

─ премії до ювілейних дат при досягненні працівниками віку 50, 55 і 60 років ─ у розмірі посадового окладу;

─ премії до святкових і професійних дат, у тому числі в натуральній формі ─ у розмірі, що не перевищує  посадового окладу;

─ матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу.

─ одноразові винагороди (заохочення), не пов’язані з конкретними результатами праці, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі.

3.7. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:

─ путівки працівникам та членам їхніх сімей 1 ступеня споріднення на лікування відпочинок, оздоровлення на Україні за рахунок коштів підприємства;

─ проїзні квитки, які персонально розподіляються між працівниками, для категорій працівників, робота, яких пов’язана з службовими поїздками протягом робочого дня.

4. Строки і періодичність виплат заробітної плати

4.1. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені даним Положенням, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів:

─ 20 числа поточного місяця – виплачується заробітна плата за першу половину поточного місяця з 1 по 15;

─ 5 числа наступного місяця – виплачується заробітна плата за другу половину попереднього місяця з 16 по 31 (30, 28).

4.2. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

4.3. Розмір виплати за першу половину місяця визначають із розрахунку посадового окладу  за фактично відпрацьований час (з 1-го по 15-е число) відповідного місяця.

4.4. У разі затримки виплати заробітної плати на один і більше місяців нараховується та виплачується працівникам компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

 

 

Погоджено:

  Представник трудового колективу:  Михайленко                                    23.06.2020

 

 

Додаток 1

до Положення про систему

та умови оплати праці

Система коефіцієнтів і схема посадових окладів ТОВ «Полісся»

 

Категорія працівників

Діапазон коефіцієнтів

Посади

Діапазон коефіцієнтів

Посадові оклади

Діапазон коефіцієнтів

Керівник підприємства

3,5

Директор підприємства

3,5

 

3,5

1 група (керівники, які здійснюють загальне керівництво)

3,1-3,2

Заступники першого керівника, головні бухгалтери 

3,1-3,2

Заступник  керівника

3,1-3,2

2,9-3,1

Головний бухгалтер 

2,9-3,1

Головні фахівці 

2,7-2,9

 

2,7-2,9

Начальники управлінь, основних (провідних) відділів 

2,6-2,8

Начальник адміністративного управління

2,6-2,8

Начальники інших підрозділів 

2,4-2,6

Начальник планово-економічного відділу

2,4-2,6

Начальник матеріально-технічного відділу

2,4-2,5

Начальник відділу кадрів

2,4

2 підгрупа (керівники, які здійснюють безпосереднє керівництво основними структурними підрозділами)

2,3-2,4

Начальники виробництв основних (провідних)

управлінь і відділів

2,3-2,4

Начальник виробничого відділу

2,4

 Начальники інших відділів 

2,1-2,3

Начальник відділу збуту

2,2

Начальники дільниць, майстри 

2,0-2,1

Майстер дільниці

2,1

3 підгрупа

(провідні професіонали, професіонали, фахівці з  техніко-технологічних, планово-виробничих, фінансово-економічних, соціально-кадрових та інших питань виробництва, якості продукції та її збуту)

1,3-2,0

Провідні професіонали усіх найменувань 

1,9-2,0

Провідний економіст

1,9-2,0

Провідний бухгалтер

1,9-2,0

Провідний спеціаліст

1,9-2,0

Професіонали усіх найменувань та категорій

1,5-1,9

Спеціаліст вищої категорії

1,8-1,9

Спеціаліст 1категорії

1,7-1,8

Спеціаліст 2 категорії

1,6-1,7

Спеціаліст без категорії

1,5-1,6

Фахівці (техніки) усіх найменувань та категорій, лаборанти 

1,3-1,8

Помічник керівника

1,5-1,8

Бухгалтер

1,5-1,8

Інспектор з кадрів

1,4-1,5

Організатор діловодства

1,3-1,4

Секретар керівника

1,3-1,4

4 підгрупа технічні службовці, які виконують: допоміжні облікові та контрольні функції; роботи, пов'язані з оформленням документів; інші функції та роботи невиробничого характеру

1,2-1,5

Завідувачі підрозділів

1,3-1,5

Завідувач складу

1,4-1,5

Старші технічні службовці

1,4-1,5

 

 

Технічні службовці

1,2-1,4

Офіс-адміністратор

1,3-1,4

Офісний службовець

1,2-1,3

Агент з постачання

1,2-1,3

Касир

1,2-1,3

П’ята категорія

(інші працівники, робітничі професії)

1,0-1,2

Працівники сфери послуг

1,1-1,2

Охоронник

1,2

Найпростіші робітничі професії

1,0-1,1

Кур’єр

1,0

Прибиральник службових приміщень

1,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про систему

та умови оплати праці

Перелік і розміри  надбавок і доплат, умови їх встановлення в ТОВ «Полісся»

№ з/п

Найменування доплат, надбавок і підвищень

Розміри доплат, надбавок і підвищень

Умови встановлення

1

Доплати:

 

 

1.1

— доплата за суміщення професій (посад)

до 100% посадового окладу  за суміщуваною посадою

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром, може розподілятися між кількома працівниками в межах економії

1.2

— за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

до 100% посадового окладу 

доплата одному працівнику не обмежується, а загальна сума залежить від економії, яка могла б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

1.3

— доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 % посадового окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

за вакантною посадою і штатним заступникам не встановлюється, може розподілятися між кількома працівниками в межах економії

 

1.4

— доплата за заміщення тимчасово відсутнього керівника (працівника)

у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом і посадовим окладом керівника 

встановлюється у разі тимчасового виконання обов’язків за більш високою (відповідальною) посадою

1.5

— доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці

4%, 8% та 12% тарифної ставки (окладу)

компенсація за роботу в таких умовах здійснюється на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.92 р.  № 442

1.6

— доплата за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

16%, 20% та 24% тарифної ставки (окладу)

1.7

— доплата працівникам, які постійно працюють в зоні відчуження (у тому числі відрядженим)

150% мінімальної зарплати

виплачується пропорційно відпрацьованому часу (такий розмір встановлено на період  з 01.01.2012 по 01.01.2015 р.)

1.8

— доплата за інтенсивність праці

до 12% тарифної ставки (окладу)

для робітників

до 50% посадового окладу

для фахівців і службовців

1.9

— доплата на період освоєння нових норм трудових витрат

підвищення до 20 %

для відрядних розцінок

підвищення до 10 %

для тарифних ставок (посадових окладів)

1.10

— доплата за керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

встановлюється доплата диференційовано залежно від кількості робітників у бригаді:

до 10 осіб  ─ 10%

понад 10 осіб ─ 15%

понад 25 осіб ─ 30%

доплата встановлюється у розмірі до 50 % посадового окладу

1.11

— доплата за роботу у вечірній час – з 18 год. до 22 год.

20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

виплачується при багатозмінному режимі роботи — за кожну годину роботи – з 18 до 22 год.

1.12

— доплата за роботу в нічний час

35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу)

 за кожну годину роботи – з 22 год. до 6 год. ранку

1.13

— доплата за роботу в надурочний час

100%  годинної ставки

за всі відпрацьовані надурочні години,  коли оплата праці здійснюється за почасовою системою

1.14

— доплата за ненормований робочий день

25% тарифної ставки (окладу)

встановлюється водіям автотранспортних засобів (може бути встановлена працівникам інших професій)

2

Надбавки:

 

 

2.1

— за високу професійну майстерність

розмір диференційований залежно від розряду робітників: III розряд – 12%; IV розряд – 16%; V розряд – 20%; VI розряд і вище – 24%

встановлюється у відсотках до тарифних ставок (окладів) робітників

2.2

— за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

залежно від кваліфікаційного класу:

·  для 2-го класу – 10%;

·  для 1-го класу – 25%

виплачується у відсотках від установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час ─ відповідно до встановленої класності водієві за результатами атестації

2.4

— за високі досягнення у праці

до 50 % посадового окладу

встановлюється за подання безпосереднього керівника

2.5

— за виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 % посадового окладу

для службовців ─ на період виконання особливо важливої роботи

до 25 % тарифної ставки

для робітників ─ на період виконання особливо важливої роботи

2.6

— за складність і напруженість у роботі

до 50 % посадового окладу

для професіоналів, фахівців

2.7

— за наукові ступені

до 25% посадового окладу   

доктора наук

до 15% посадового окладу

кандидата наук (доктора філософії)

2.8

— за знання та використання іноземної мови

до 20% тарифної ставки (посадового окладу)

 

2.9

— за вахтовий метод роботи

у розмірі  100%  добових витрат, встановлених для відряджень по Україні

виплачують замість добових за кожен день вахти та перебування в дорозі

2.10

—за роз’їзний характер роботи

у розмірі 100% граничних норм добових витрат, встановлених для відряджень по Україні

підприємство самостійно встановлює розмір надбавки, сума залежить від  кількості відпрацьованих днів у роз’їздах

2.11

— за вислугу років

при стажі роботи на підприємстві:

понад 5 років 10% окладу

понад 10 років ─ 20% окладу

понад 15 років ─ 25% окладу

понад 20 років ─ 30% окладу

виплачується щомісяця ─ у відсотках до посадового окладу

розмір надбавки змінюється з 1 числа наступного місяця після місяця набуття відповідного стажу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 3

до Положення про систему

та умови оплати праці

Положення про преміювання за виробничі показники ТОВ «Полісся»

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій (далі — Положення) визначає умови і порядок преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, терміни виплати премій, джерела витрат на ці цілі.

1.2. Для стимулювання працівників та з метою підвищення ефективності та якості роботи встановлюється фонд преміювання. 

2. Умови і порядок виплати премій

2.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється щомісяця.

2.2. Розмір місячного фонду преміювання визначається залежно від особистого трудового внеску працівників у загальні результати роботи, з урахуванням виконання основних показників господарської діяльності, рентабельності та прибутковості підприємства, та затверджується у відповідному наказі.

2.3. Розмір премії за місяць встановлюється наказом керівника підприємства у відсотках до посадових окладів, визначених відповідно до цього Положення.

2.4. Преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час у відповідному місяці, включаючи час перебування у відрядженні.

2.5. Премії не виплачують за період тимчасової відсутності, період перебування у відпустках, у інших випадках збереження зарплати (крім оплати відрядження)

2.6. Працівники підприємства можуть бути позбавлені премії частково або повністю у разі:

─ несвоєчасного і неякісного виконання покладених на них виробничих завдань і функцій (видається наказ на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу з пропозиціями щодо скасування чи зменшення розміру);

─ притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку  (прогул, систематичне запізнення на роботу, інші порушення трудової дисципліни) відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.7. Показники та збільшення (зменшення) розмірів преміювання (у відсотках):

─ за своєчасне і якісне виконання виробничих (нормованих) завдань  ─ «+5» за кожен випадок),  невиконання ─ «-5» за кожен випадок

використання передових методів праці («+10%» за кожен випадок)

запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця («-10» за кожен випадок), у разі систематичного характеру (більше 2 випадків за місяць) ─ премія скасовується;

невиконання розпоряджень керівника структурного підрозділу ─ «-5» за кожен випадок.

2.8. Працівника позбавляють премії чи зменшують її розмір тільки за розрахунковий період, у якому він допустив порушення щодо виконання трудових обов’язків та дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.9.  Рішення про скасування премії та зменшення відсотку преміювання приймає керівник підприємства відповідно до цього Положення.–

3. Строки виплати премій

3.1. Виплата премії за підсумками роботи за місяць провадиться разом із виплатою заробітної плати за звітний місяць у встановлені строки.

Додаток 4

до Положення про систему

та умови оплати праці

 

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду за підсумками роботи за рік

ТОВ «Полісся»

 

Загальні положення


1.1. Положення про винагороду за підсумками роботи за рік (далі — Положення) визначає порядок і умови виплати працівникам підприємства винагороди за підсумками роботи за рік, джерела фінансування витрат на зазначені цілі і терміни виплати винагороди.

 1.2. Винагороду виплачують працівникам підприємства за виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, підвищення ефективності і якості роботи.

 1.3. Рішення про виплату винагороди приймає керівник підприємства ─ за умови виконання підприємством основних показників фінансово-господарської діяльності за звітний рік або отримання прибутку за результатами фінансової діяльності за відповідний рік. На виплату винагороди за підсумками року спрямовується 5% чистого прибутку за відповідний фінансовий рік.

У разі невиконання зазначених показників (відсутності прибутку) рішення про виплату винагороди не приймається.

2. Умови виплати винагороди
        

2.1. Винагорода виплачується в повному обсязі працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менш як один рік, а також висококваліфікованим спеціалістам, що були прийняті на роботу протягом року в порядку переведення з інших підприємств.

2.2. Винагороду не виплачують звільненим протягом року працівникам, за порушення трудової дисципліни (прогули), у зв’язку з невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі), у зв’язку з притягненням до матеріальної відповідальності.

2.3. Працівникам, прийнятим на роботу протягом року, що не відпрацювали календарний рік, за який виплачується винагорода, виплату не здійснюють.

 

3. Розмір і порядок виплати винагороди


         3.1. Розмір винагороди встановлюється у відповідному наказі залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві, виконання і перевиконання працівниками виробничих завдань, фактично відпрацьованого часу протягом року, ініціативність.

3.2. Для розрахунку суми винагороди за базу беруть посадовий оклад (тарифну ставку) працівника, який підлягає коригуванню на відповідні коефіцієнти, а також з урахуванням суми виділених коштів на виплату винагороди за підсумками роботи за рік.

При визначенні суми винагороди враховують такі показники у вигляді коефіцієнтів:

відпрацьований час протягом календарного року (без урахування часу відпусток без збереження зарплати, періодів непрацездатності тощо), розділивши фактично відпрацьований працівником час протягом року на річний фонд робочого часу;

стаж роботи працівника на підприємстві: понад 20 років ─ 1,0; від 15 до 20 років ─ 0,9; від 10 до 15 років ─ 0,8; від 5 до 10 років ─ 0,7; від 3 до 5 років ─ 0,6; від 1 до 3 років ─ 0,5;

─ підвищення кваліфікації протягом року ─ 1,1;

─ ініціативність, раціоналізаторські пропозиції ─ 1,2.

 3.3. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік може бути збільшений залежно від особистих результатів роботи працівника, які вплинули на показники роботи підприємства (за узгодженням з радою трудового колективу).

3.4. Винагороду за підсумками роботи за рік, яка є заохочувальною виплатою,  не виплачують протягом дії дисциплінарного стягнення працівникам, до яких застосовані дисциплінарні стягнення у вигляді догани.

3.5. Винагорода за підсумками роботи за рік виплачується на підставі наказу директора підприємства з урахуванням встановленої бази розрахунків та коригувальних коефіцієнтів, визначених для кожного працівника та у випадках, передбачених цим Положенням, ─ погоджених з радою трудового колективу.

 

Погоджено:

  Представник ради трудового колективу:  Михайленко                                    23.06.2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------